ZOOMILO עד הבית

מערכת שיעורים ישירים ומוקלטים

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ZOOMILO עד הבית - כניסה בודדתZOOMILO עד הבית - כניסה בודדת יום א' 08:30-12:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ZOOMILO עד הבית - 5 כניסותZOOMILO עד הבית - 5 כניסות יום ב' 08:30-12:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
כתיבה יוצרת ZOOM נובמברכתיבה יוצרת ZOOM נובמבר ZOOMILO יום ב' 12:15-13:30 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ZOOMILO עד הבית - 10 כניסותZOOMILO עד הבית - 10 כניסות יום ג' 08:30-12:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
שיטת ימימה ואמנויות ZOOM נובמברשיטת ימימה ואמנויות ZOOM נובמבר ZOOMILO יום ג' 11:45-12:45 לטופס הרשמה