ראש השנה תשפ"אסדרות יום  שני במרכז "מלוא"מרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצורפעילויות במרכז "מלוא"מרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצור